Algemene voorwaarden

Algemeen

Aanmelden bij Doetscommunity.nl betekent dat je de onderstaande voorwaarden accepteert. Maak geen gebruik van Doetscommunity.nl als je deze voorwaarden niet accepteert. Deze algemene voorwaarden kunnen regelmatig worden aangepast aan de actualiteit. Voor de toegang tot en het gebruik van de website en diensten van DoetsCommunity.nl gelden de volgende voorwaarden.

Definities:
Doetscommunity.nl: Een product van Doets Reizen, Heerhugowaard. Alle intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Doets Reizen.

Gebruiker:
Iedereen die gebruik maakt van de Doetscommunity.nl Dit kan door aanmelden voor een eigen pagina, door het lezen en achterlaten van berichten, of alleen het bezoeken/bezichtigen van de website.


Artikel 1 - Inhoud site

Doets Reizen heeft deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de berichten, reacties en geuploade foto's is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Doetscommunity.nl draagt derhalve voor de inhoud van de geplaatste berichten, reacties en foto's geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 - Gegevens

 • De Gebruiker van Doetscommunity.nl, zal ervoor zorg dragen dat zijn/haar gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voor zover van toepassing, e-mail adres en zover relevant, naam, adres en postcode volledig, juist en actueel zijn.
 • Voor het goed functioneren van de site verzamelt Doetscommunity.nl informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Doetscommunity.nl onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Doetscommunity.nl wordt hierdoor voor de Gebruiker verhoogd.
 • Doetscommunity.nl zal persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de Gebruiker van Doetscommunity.nl.

Bij verwijzingen naar andere websites, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button, valt de Gebruiker onder de privacyregels van die betreffende site. Doetscommunity.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 3 - Gedragscode voor normaal gebruik

Voorwaarden voor gebruik van de diensten van Doetscommunity.nl is dat:

 1. de Gebruiker andere gebruikers niet hindert en/of beperkt in het gebruik van de diensten die Doetscommunity.nl aanbiedt.
 2. de Gebruiker geen onrechtmatige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, grievende, obscene, vulgaire en/of pornografische informatie plaatst, inclusief informatie die leidt tot of aanleiding geeft tot misdrijven of overtreding van de plaatselijk geldende wetten.
 3. de Gebruiker geen laster informatie plaatst, geen ongewenste sexuele toespelingen maakt en geen racistische uitingen doet op Doetscommunity.nl.
 4. de Gebruiker geen informatie of ander materiaal op de website plaatst die inbreuk doet op rechten van anderen, inclusief inbreuk doet op privacy of het intellectuele eigendom zonder nadrukkelijke toestemming van de eigenaar van het desbetreffende materiaal.
 5. de Gebruiker geen materiaal plaatst dat virussen of ander schadelijke software bevat.
 6. de Gebruiker geen advertenties plaatst en/of aanbiedingen doet voor commerciële doeleinden.
 7. de Gebruiker anderen niet aanzet tot het doen van giften, lid worden van een organisatie of meedoen in illegale activiteiten.
 8. de Gebruiker informatie van anderen dan de Gebruiker zelf niet verwijdert, uitgezonderd reacties op door de Gebruiker achtergelaten berichten, kopieert en/of verplaatst van de website van Doetscommunity.nl.
 9. de Gebruiker de website van Doetscommunity.nl niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens van anderen overeenkomstig de privacyvoorwaarden die Doetscommunity.nl stelt.
 10. de Gebruiker de website van Doetscommunity.nl niet gebruikt met als enig doel het verkondigen van religieuze en/of politieke boodschappen, of het verspreiden van meningen over politieke en religieuze zaken.

Doetscommunity.nl bepaalt uiteindelijk welke informatie, verzonden dan wel ontvangen vanuit Doetscommunity.nl, in strijd is met bovenstaande gedragscode. Het uiteindelijke en definitieve oordeel over wat wel en niet toegestaan is op de pagina's die vallen onder Doetscommunity.nl ligt ten allen tijde bij Doetscommunity.nl.

Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot deze site, waaronder inbegrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, uitgezonderd informatie (teksten en beeldmateriaal) aangebracht door de gebruiker, berusten bij Doetscommunity.nl. Door het plaatsen van teksten en foto's op Doetscommunity.nl geeft de gebruiker aan Doetscommunity.nl toestemming tot gebruik, reproduceren, aanpassen en publiceren van deze content. Het is niet toegestaan de site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het aanmelden als nieuwe gebruiker.

Artikel 5 - Uitsluiting

Doetscommunity.nl behoudt zich het recht toe om gebruikers uit te sluiten van elk verder gebruik van de diensten die Doetscommunity.nl aanbiedt indien de Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden. Doetscommunity.nl behoudt zich het recht om accounts, berichten, reacties en foto's te ten allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder waarschuwing te wijzigen of verwijderen van Doetscommunity.nl. Doetscommunity.nl heeft het recht om toezicht te houden op en zich toegang te verschaffen tot pagina's van gebruikers.

Artikel 6 - Garantie

Doetscommunity.nl garandeert niet:

 • dat de (tekst van) berichten en reacties juist, accuraat en volledig zijn.
 • dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten
 • dat bij onderbreking er geen verlies van informatie zal optreden, Doetscommunity.nl is niet verplicht back-ups bij te houden van de informatie die de Gebruiker op de website plaatst.
 • dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.
 • dat kwaliteit en resolutie van ge-uploade foto's gewaarborgd blijven. Foto's en ander beeldmateriaal dat wordt geplaatst op Doetscommunity.nl wordt alleen voor visuele doeleinden geplaatst. Doetscommunity.nl fungeert niet als opslagruimte voor zulke media.

Doetscommunity.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Doetscommunity.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

Doetscommunity.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Doetscommunity.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door u verricht;
- de onmogelijkheid de site te gebruiken;
- het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- het onrechtmatig gebruik van de systemen van Doetscommunity.nl, waaronder de site, door een derde;

Artikel 8 - Diversen

Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Doetscommunity.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Doetscommunity.nl aangepast worden. Doetscommunity.nl adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Doetscommunity.nl heeft het recht ten allen tijde de bovenstaande voorwaarden te wijzigen en aan te passen. Door aanmelden en gebruik van de website van Doetscommunity.nl accepteert de Gebruiker de meest recente voorwaarden die op de website beschikbaar zijn.